Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Nowe obowiązki firm wynikające z JPK_V7

Wprowadzenie nowych JPK_V7 nakłada nowe obowiązki na firmy i księgowych.

Od października 2020r. dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K oraz pliki JPK_VAT zostaną zastąpione jednym, nowym plikiem JPK_V7 / JPK_V7K.
Oprócz połączenia tych dwóch struktur do nowych plików dodawanych jest szereg nowych informacji, których wykazywanie jest obowiązkowe. Zwiększy to ilość pracy do wykonania przez firmy (np. podawanie specjalnych kodów dla poszczególnych pozycji faktur sprzedażowych) jak i przez księgowych (podawania tychże samych kodów pozycji, znaczników transakcji, rodzajów faktur itp.).
W tym artykule skupimy się na obowiązkach firm. Otóż już na etapie wystawiania faktury sprzedawca musi dla niektórych towarów i usług podać specjalnej kody liczbowe, które następnie będą przepisane do rejestrów VAT przez księgowego i razem z rejestrami przesłane do Ministerstwa Finansów.
Kody te (kody GTU) wyglądają następująco:
- 01 – napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie);
- 02 – towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe, olej napędowy);
- 03 – olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99; oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
- 04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
- 05 – odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane);
- 06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne);
- 07 – pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10;
- 08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych);
- 09 – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne;
- 10 – budynki, budowle, grunty;
- 11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
- 12 – usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head office), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
- 13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.
Podkreślić należy, iż dla obowiązku zamieszczania kodów bez znaczenia pozostaje wielkość przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży, czy sporadyczny charakter transakcji, a także limity związane z „białą listą” czy mechanizm podzielonej płatności.
Znacznie, znacznie większe, obowiązki w związku z wprowadzeniem JPK_V7 / JPK_V7K nałożone zostają na księgowych dokonujących zapisów w rejestrach VAT i przesyłających te pliki do Ministerstwa Finansów. Ale o tym już w jednym z kolejnych artykułów.

23.09.2020 r.

Brak artykułów o podanym tagu.

powrót