Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Usługi świadczone w sposób ciągły można opodatkować tak, jak usługi ciągłe

Istnieje różnica pomiędzy usługami ciągłymi i usługami świadczonymi w sposób ciągły.
Przykładem tych pierwszych są usługi, które są realizowane nieustannie, jak usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie energii, dzierżawy czy przechowywanie mienia.
Inaczej wygląda sytuacja, kiedy usługi są świadczone w sposób ciągły, ale daje się wyodrębnić moment zaczęcia i zakończenia świadczenia. Przykładem tego może być stałe wykonywanie usług transportowych na rzecz klienta, na podstawie umowy. Jakkolwiek usługi przewozu są świadczone w sposób ciągły na rzecz klienta, to daje się określić moment rozpoczęcia i zakończenia każdego transportu.
Organy podatkowe traktowały to jako serię indywidualnych zdarzeń gospodarczych, z których każde było opodatkowane na zasadach ogólnych.
NSA od 2016 roku stoi na stanowisku, iż usługi świadczone w sposób ciągły powinny być opodatkowane na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. podobnie jak usługi ciągłe.
Z orzecznictwa NSA wynika, że dotyczyć to może usług utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, usług transportowych, pocztowych, pośrednictwa finansowego, stałych cyklicznych dostaw do składu konsygnacyjnego, stałych powtarzalnych dostaw opakowań i innych towarów.
Pamiętać należy, iż jakkolwiek jest to korzystna wykładnia, to wykluczone jest przesunięcie powstania obowiązku podatkowego aż do ostatecznego odbioru usługi - po zakończeniu całości dostaw lub wykonaniu całej usługi. Nie ma tu nawet znaczenia uregulowanie tego w odmienny sposób w umowie łączącej strony.

21.08.2019 r.

VAT
powrót