Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularna konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Z charakteru samej SKA wynika, że zarządzanie nią sprawuje komplementariusz - czyli w tym wypadku sp. z o.o. Spółka ta wypełnia wszystkie obowiązki, które w przypadku spółek posiadających zarząd, ciążą właśnie na nim.
Do obowiązków tych...

17.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Rachunek bankowy dla VAT

Banki otworzyły dodatkowe rachunki VAT dla firm.

Począwszy od 1 lipca 2018r. wszedł w życie tzw. "split payment".
Konsekwencją tego jest otworzenie przez banki dla każdej firmy dodatkowego rachunku, tzw. rachunku VAT.
Formalnie rachunek ten jest własnością przedsiębiorcy, niemniej ma on ograniczoną możliwość korzystania z środków na nim zgromadzonych.
Mogą być one użyte wyłącznie na dokonanie płatności na rzecz US, bądź też dla dokonania przelewu...

21.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rachunek bankowy dla VAT

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT.

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku VAT.
Warunkiem ubiegania się o zwrot jest posiadanie dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę dla danych zakupów, a także dołączonego do niego paragonu z kasy...

23.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia dokonanego wcześniej odliczenia podatku VAT.
Korekty tej dokonuje się w okresie, w którym minął 150 dzień od wyżej wspomnianego terminu. Jeśli nie została uregulowana tylko część...

26.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Darmowe upominki dla klientów

Przekazanie darmowych upominków klientom może nie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdarza się, że klienci firmy otrzymują od niej bezpłatne katalogi bądź drobne upominki. O ile przekazanie tych pierwszych nie budzi większych wątpliwości na gruncie przepisów VAT (przekazanie ich jest zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z dnia 09.07.2018r. poza obowiązkiem podatkowym, gdyż katalogi nie służą klientowi do konsumpcji, nie jest zaspokajana żadna jego potrzeba, ani nie...

13.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Darmowe upominki dla klientów

Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Nie można anulować faktury wystawionej do zaliczki, nawet jeśli ta nie została wpłacona

Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura na zaliczkę wystawiana jest jeszcze przed otrzymaniem wpłaty.
Przepis art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje bowiem, iż faktury dokumentujące zaliczkę mogą być wystawione nie wcześniej niż 30 dnia przed jej otrzymaniem.
Strony mogą...

14.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Organy podatkowe uznają, że działalność gospodarcza może być rozpoczęta przed jej rejestracją.

Co do zasady podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej przez nich działalności w roku podatkowym 200.000 złotych.
Podstawowe znaczenia ma zatem ustalenie okresu prowadzenia działalności. Zwykle za początek okresu działalności uznaje się datę podaną podczas rejestracji...

16.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawiać do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpi płatność.
Można w ten sposób opodatkować nie tylko usługi ciągłe, ale również usługi świadczone w sposób ciągły.
Faktura winna być wystawiona (zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów...

23.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Usługi świadczone w sposób ciągły można opodatkować tak, jak usługi ciągłe

Istnieje różnica pomiędzy usługami ciągłymi i usługami świadczonymi w sposób ciągły.
Przykładem tych pierwszych są usługi, które są realizowane nieustannie, jak usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie energii, dzierżawy czy przechowywanie mienia.
Inaczej wygląda sytuacja, kiedy usługi są świadczone w sposób ciągły, ale daje się wyodrębnić moment zaczęcia i zakończenia świadczenia. Przykładem tego może być stałe wykonywanie usług...

21.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt transportu.
Kosztu tego firma korzystająca z pakietu Allegro Smart nie ponosi.
Jako, że koszt ten nie jest poniesiony fizycznie przez podmiot dokonujący zakupu, nie stanowi on dla niego...

04.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty transportu przy Allegro Smart

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów.
Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy na ww. liście zweryfikować, czy rachunek podany przez kontrahenta na fakturze, znajduje się na liście MF.
Dla uniknięcia potencjalnych problemów, sprawdzenia należy dokonywać każdorazowo bezpośrednio przed dokonaniem...

06.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Biała lista podatników

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie

Od 01.11.2019r. wchodzą w życie przepisy dotyczące "mechanizmu podzielonej płatności".
Mechanizm ten polega na dokonywaniu płatności za nabywane towary lub usługi na dwa różne konta sprzedawcy. Kwota netto z faktury przelewana jest na konto podstawowe sprzedawcy, a kwota podatku VAT na tzw. "rachunek VAT".
Możliwość takiego dokonywania płatności istniała już wcześniej, niemniej od 01.11.2019r. będzie ona obowiązkowa...

26.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Oznaczenie o MPP na wszystkich fakturach

Umieszczenie adnotacji „Mechanizm Podzielonej Płatności” na każdej fakturze jest dość powszechną praktyką. Ale czy oby na pewno słuszną?

Sytuacje, kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Nie można zatem uznać, że prawidłowe jest wpisywanie tej adnotacji na wszystkich wystawianych fakturach niezależnie od tego czy podlegają one MPP czy też nie.
Jednak w swojej interpretacji (01110KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO)...

15.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Oznaczenie o MPP na wszystkich fakturach

Sprowadzasz samochód, pomyśl o podatkach

Ustawa o VAT nie wprowadza dodatkowych uregulowań odnośnie nabycia samochodów, ale...

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera uregulowania dotyczące nabycia wewnątrzwspólnotowego innych niż nowe środków transportu, które na terytorium Polski przeznaczone są do odsprzedaży.
Dotyczy to wszystkich podmiotów, również tych, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży samochodów osobowych i które po nabyciu rejestrują je na terytorium Polski.
Podmioty te mają również obowiązek zapłaty podatku na...

21.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Sprowadzasz samochód, pomyśl o podatkach

Konsekwencje niepłacenia podatków

Nieuregulowanie na czas swoich zobowiązań podatkowych naraża na obciążenia odsetkami, ale również na sankcje ze strony urzędników w postaci grzywny lub mandatu.

Niepłacenie podatku w terminie jest uważane za wykroczenie skarbowe i jest karane przez sąd poprzez nakładanie na podatnika grzywny w wysokości od 1/10 (200 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (40000 zł). Gdy nie ma potrzeby wymierzenia surowej kary i okoliczności nie budzą wątpliwości, urzędnicy stosują mandat karny, który nie może przekroczyć podwójnej...

10.11.2017 r.

Czytaj więcej na ten temat: Konsekwencje niepłacenia podatków