Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

PCC od hipoteki

Od umowy hipoteki opłaca się PCC

Hipoteka jest uregulowana w ustawie z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece.
Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności (w tym wierzytelności przyszłej) na nieruchomości. Wierzyciel może w tym przypadku dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
Stawka PCC od hipoteki nie jest uzależniona od jej rodzaju, ale od rodzaju wierzytelności. I tak w przypadku wierzytelności istniejących, o określonej kwocie, stawka PCC wynosi 0,1% zabezpieczanej wierzytelności.
Natomiast w przypadku wierzytelności o nieustalonej kwocie kwota PCC jest stała i wynosi 19,00 złotych.
Podkreślić należy, iż wierzytelność objętą hipoteką należy traktować całościowo. Tak więc np. w wypadku pożyczki, kiedy wierzytelność obejmuje nie tylko kwotę już istniejącą (kwota główna pożyczki), ale również i dodatkowe zobowiązania, których wartości określić nie można (np. odsetki wg zmiennej stopy oprocentowania, koszty ewentualnej egzekucji itp.) stosuje się PCC w wysokości dla wierzytelności nie ustalonej - 19 zł.
Inaczej się ma sytuacja, kiedy np. bank dokonuje zabezpieczenia na kredytowanej nieruchomości. Ustanawiane są wtedy dwie odrębne hipoteki - zwykła - na kwotę udzielonego kredytu (PCC według stawki 0,1%) oraz tzw. hipoteka kaucyjna - na pozostałe kwoty należne bankowi. Ta ostatnia podlega opodatkowaniu PCC w wysokości 19 zł.

28.08.2019 r.

powrót