Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Koszty podczas zawieszenia działalności

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności.
Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.
Nawet w okresie zawieszenia konieczne jest jednak ponoszenie pewnych kosztów, które wynikają z umów podpisanych przed zawieszeniem działalności - np. czynszu za lokal, abonamentu telefonicznego, podatku od nieruchomości, leasingu itp.
Cechą wspólną tych kosztów jest to, że nie można...

19.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty podczas zawieszenia działalności

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu zapłaty zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Następuje to poprzez zaliczenie do kosztów pełnej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Sytuacja komplikuje się nieco, jeśli zapłata tych składek (w części, które powinny być "finansowane" przez pracownika) następuje w...

31.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły.
Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze...

25.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność‡ gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może "wnieść" do tej działalności.
Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo bezpośrednio w koszty podatkowe.
Aby sprzęt mógł być uznany za środek trwały, musi spełniać przewidziane przepisami prawa warunki, tj. być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, został nabyty...

08.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

W przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem jej zakończenia firma nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest oddawany w użytkowanie firmie w zamian za comiesięczne opłaty. Przedmiotem leasingu mogą być podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu.
Jeśli dodatkowo umowa leasingowa spełnia kryteria określone w przepisach podatkowych, to koszty z niś związane (w tym raty leasingowe)...

05.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe...

05.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Pakiety medyczne dla pracowników

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Przepis ten jednak nie będzie obowiązywać, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy wspólnik na rzecz którego wypłacane są świadczenia, będzie wykonywał na rzecz spółki pracę, np. jako osoba wchodząca w skład jej zarządu.
Tak więc...

07.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Podatek u źródła zaliczany do kosztów

W niektórych przypadkach podatek u źródła zapłacony przez polski podmiot może być dla niego kosztem uzyskania przychodów

Generalną zasadą jest, że podatek dochodowy nie jest kosztem uzyskania przychodów. Inaczej wygląda niekiedy sytuacja w przypadku podatku dochodowego pobieranego u źródła.

Podatek ten winien być potrącony z zagranicznej faktury zakupowej i zapłacony w Polsce, o ile kontrahent nie przedstawi certyfikatu rezydencji podatkowej, co umożliwi rozliczenie podatku dochodowego w formie przewidzianej w umowach o unikaniu...

26.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Podatek u źródła zaliczany do kosztów

PCC od hipoteki

Od umowy hipoteki opłaca się PCC

Hipoteka jest uregulowana w ustawie z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece.
Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności (w tym wierzytelności przyszłej) na nieruchomości. Wierzyciel może w tym przypadku dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
Stawka PCC od hipoteki nie jest uzależniona od...

28.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: PCC od hipoteki

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt transportu.
Kosztu tego firma korzystająca z pakietu Allegro Smart nie ponosi.
Jako, że koszt ten nie jest poniesiony fizycznie przez podmiot dokonujący zakupu, nie stanowi on dla niego...

04.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty transportu przy Allegro Smart

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów.
Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy na ww. liście zweryfikować, czy rachunek podany przez kontrahenta na fakturze, znajduje się na liście MF.
Dla uniknięcia potencjalnych problemów, sprawdzenia należy dokonywać każdorazowo bezpośrednio przed dokonaniem...

06.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Biała lista podatników

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu.

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie pracy).
Aby zapewnić odpowiednio szybki czas reakcji pracownicy korzystają wtedy z przejazdów taksówkami. Powstała wątpliwość, czy odbywane na koszt pracodawcy takie podróże, stanowią dla pracownika przychód,...

04.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Nie każda transakcja z powiązanym podmiotem zagranicznym stanowi schemat podatkowy.

Transgranicznym schematem podatkowym zgodnie z ordynacją podatkową nazywamy uzgodnienie, które:

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem...

09.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowaniu podlegają również transakcje podlegające definicji schematów podatkowych.

Zgodnie z ordynacją podatkową schematem podatkowym jest uzgodnienie, które:

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści...

11.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Złożone schematy podatkowe

Należy pamiętać, że schematy podatkowe mogą składać się z kilku uzgodnień, które pojedynczo schematami podatkowymi nie są.

Zgodnie z przepisami, schemat podatkowy jest uzgodnieniem zawartym pomiędzy podmiotami. O ich cechach szczególnych i warunkach pisaliśmy w poprzednich informacjach.
Pamiętać jednak należy, iż nawet jeśli poszczególne uzgodnienia nie stanowią schematu podatkowego zgodnie z zaprezentowanymi kryteriami, o tyle mogą być elementami składowymi, które w całości schemat podatkowy będą już stanowić.
Tak więc dla oceny, czy dane porozumienia...

14.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Złożone schematy podatkowe

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub stanowią podstawowe opakowanie dla żywności luzem, gdy pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności.
Stawka opłaty wynosi obecnie 0,20 zł za reklamówkę. Firma może od klienta pobierać tę...

30.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opłata recyklingowa

Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Po przekroczeniu limitu przychodów uprawniających do opłacania podatku w wysokości 9% nie ma obowiązku dopłacania podatku.

Podmioty rozpoczynające działalność, a także podmioty, których przychód z działalności nie przekroczył 1,2 mln euro są uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.
W roku 2019 w przypadku przekroczenia tego limitu obrotów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekroczenia limitu, zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych winny być naliczane według...

04.11.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Wpłacanie podatku u źródła

Podatek u źródła pobrany przez płatnika jest wpłacany na jego mikrorachunek.

Art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazuje jako właściwy urząd do zapłaty podatku u źródła rachunek US właściwy dla podatnika (a nie płatnika). W sytuacji takiej teoretycznie trzeba byłoby ustalać właściwe mikrorachunki dla poszczególnych podatników.
Na szczęście MF potwierdziło, iż nie ma takiej potrzeby a właściwym postępowaniem będzie wpłacenie całości...

08.06.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wpłacanie podatku u źródła

Bezpłatne noclegi dla pracowników

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom może stanowić dla nich przychód z nieodpłatnego świadczenia

Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu w miejscowości, do której zostanie on oddelegowany do wykonywania pracy mimo braku takiego obowiązku nałożonego prawem będzie stanowiło dla tego pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
Jeśli jednak pracownik zamieszkuje w miejscu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to wartość noclegu...

25.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Bezpłatne noclegi dla pracowników

Konsekwencje niepłacenia podatków

Nieuregulowanie na czas swoich zobowiązań podatkowych naraża na obciążenia odsetkami, ale również na sankcje ze strony urzędników w postaci grzywny lub mandatu.

Niepłacenie podatku w terminie jest uważane za wykroczenie skarbowe i jest karane przez sąd poprzez nakładanie na podatnika grzywny w wysokości od 1/10 (200 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (40000 zł). Gdy nie ma potrzeby wymierzenia surowej kary i okoliczności nie budzą wątpliwości, urzędnicy stosują mandat karny, który nie może przekroczyć podwójnej...

10.11.2017 r.

Czytaj więcej na ten temat: Konsekwencje niepłacenia podatków