Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Nie każda działalność wymaga rejestracji w CEiDG. Istnieją jednak pewne warunki/przepisy, o których trzeba pamiętać.

Zgodnie z art.5 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców możliwe jest prowadzenie drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne. Dotyczy to np. dorywczego handlu czy okazjonalnego świadczenia usług.
Zgodnie z powołanym przepisem działalnością gospodarczą jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, z której przychód (należny) nie przekracza w żadnym miesiącu jej prowadzenia 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem, że osoba ta w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Należy przy tym podkreślić, iż dotyczy to osób prowadzących działalność osobiście - nie w formie spółki oraz, iż działalność taka nie może wymagać dla swojego prowadzenia uzyskania koncesji, licencji ani pozwolenia.
Prowadząc działalność nierejestrowaną:
- nie trzeba jej zgłaszać w CEIDG, US i GUS (nie posiada się numerów NIP i REGON),
- nie ma potrzeby płacenia składek na ZUS,
- nie wpłaca się zaliczek na podatek,
- nie prowadzi się księgowości (z wyjątkiem ewidencji sprzedaży, o której mowa niżej).
Ewidencja sprzedaży ma formę uproszczoną i obejmuje notowanie kwot przychodów uzyskanych w poszczególnych dniach. Dodatkowo na życzenie klienta, należy wystawić dokument (rachunek, fakturę) dokumentującą dokonanie sprzedaży.
Osiągnięte z działalności nierejestrowanej przychody rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-36, w pozycji "inne źródła". Można też w nim odliczyć koszty, które zostały poniesione w związku z tą działalnością, np. zakup materiałów do produkcji. Koszty te oczywiście muszą byś udokumentowane, tak więc należy przechowywać dowody (np. paragony, faktury, umowy, wyciągi z kart płatniczych) ich poniesienia.
Ważnym jest również, by pamiętać, iż jeśli przychód w danym miesiącu przekroczy kwotę limitu (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia), to działalność nierejestrowa staje się od dnia przekroczenia limitu automatycznie działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca ma w takim wypadku 7 dni na dokonanie zgłoszenia w CEIDG.

18.09.2020 r.

powrót