Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Koszty podczas zawieszenia działalności

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności.
Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.
Nawet w okresie zawieszenia konieczne jest jednak ponoszenie pewnych kosztów, które wynikają z umów podpisanych przed zawieszeniem działalności - np. czynszu za lokal, abonamentu telefonicznego, podatku od nieruchomości, leasingu itp.
Cechą wspólną tych kosztów jest to, że nie można...

19.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty podczas zawieszenia działalności

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu zapłaty zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Następuje to poprzez zaliczenie do kosztów pełnej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Sytuacja komplikuje się nieco, jeśli zapłata tych składek (w części, które powinny być "finansowane" przez pracownika) następuje w...

31.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły.
Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze...

25.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla firmy jest to koszt uzyskania przychodów, a dla rodziny zmarłego pracownika przychód z tzw. "innych źródeł". Przychód ten jest jednak u rodziny zwolniony z opodatkowania...

31.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Odprawa pośmiertna

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność‡ gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może "wnieść" do tej działalności.
Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo bezpośrednio w koszty podatkowe.
Aby sprzęt mógł być uznany za środek trwały, musi spełniać przewidziane przepisami prawa warunki, tj. być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, został nabyty...

08.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

W przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem jej zakończenia firma nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest oddawany w użytkowanie firmie w zamian za comiesięczne opłaty. Przedmiotem leasingu mogą być podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu.
Jeśli dodatkowo umowa leasingowa spełnia kryteria określone w przepisach podatkowych, to koszty z niś związane (w tym raty leasingowe)...

05.11.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Od 2019 Twój PIT może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Roczne rozliczenie podatku dla większości z nas nie będzie już kłopotem, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy.
Od 2019 weszło w życie udogodnienie dla każdego, kto powinien złożyć zeznania:

Krajowa Administracja Skarbowa będzie...

19.01.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe...

05.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Pakiety medyczne dla pracowników

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom do wykonaniu pracy, lecz służą ich osobistym potrzebom.
Tym samym stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie poprzez fakt, iż nie są oni zobowiązani pokrywać wydatków własnego zakwaterowania.
Tak więc...

12.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Samodzielnej wyceny wartości wnoszonego majątku prywatnego można dokonać tylko wyjątkowo

Wnosząc do firmy używane składniki majątkowe napotyka się problem określenia ich wartości.
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową uważa się cenę nabycia.
Jeśli nie można w ten sposób ustalić tej wartości, to zgodnie z ust. 8 wspomnianego artykułu, wartość początkową środka trwałego określa się na...

19.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Materiały zużyte przy świadczeniu usług medycznych i weterynaryjnych są zakupem towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów materiałów zużywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych i medycznych.
Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, iż w kolumnie "zakup towarów i materiałów" winno ujmować się tylko te zakupy, które służą dalszej odsprzedaży. Natomiast te, które są zużywane do wykonania...

02.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt transportu.
Kosztu tego firma korzystająca z pakietu Allegro Smart nie ponosi.
Jako, że koszt ten nie jest poniesiony fizycznie przez podmiot dokonujący zakupu, nie stanowi on dla niego...

04.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty transportu przy Allegro Smart

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów.
Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy na ww. liście zweryfikować, czy rachunek podany przez kontrahenta na fakturze, znajduje się na liście MF.
Dla uniknięcia potencjalnych problemów, sprawdzenia należy dokonywać każdorazowo bezpośrednio przed dokonaniem...

06.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Biała lista podatników

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu.

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie pracy).
Aby zapewnić odpowiednio szybki czas reakcji pracownicy korzystają wtedy z przejazdów taksówkami. Powstała wątpliwość, czy odbywane na koszt pracodawcy takie podróże, stanowią dla pracownika przychód,...

04.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Nie każda transakcja z powiązanym podmiotem zagranicznym stanowi schemat podatkowy.

Transgranicznym schematem podatkowym zgodnie z ordynacją podatkową nazywamy uzgodnienie, które:

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem...

09.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowaniu podlegają również transakcje podlegające definicji schematów podatkowych.

Zgodnie z ordynacją podatkową schematem podatkowym jest uzgodnienie, które:

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści...

11.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Złożone schematy podatkowe

Należy pamiętać, że schematy podatkowe mogą składać się z kilku uzgodnień, które pojedynczo schematami podatkowymi nie są.

Zgodnie z przepisami, schemat podatkowy jest uzgodnieniem zawartym pomiędzy podmiotami. O ich cechach szczególnych i warunkach pisaliśmy w poprzednich informacjach.
Pamiętać jednak należy, iż nawet jeśli poszczególne uzgodnienia nie stanowią schematu podatkowego zgodnie z zaprezentowanymi kryteriami, o tyle mogą być elementami składowymi, które w całości schemat podatkowy będą już stanowić.
Tak więc dla oceny, czy dane porozumienia...

14.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Złożone schematy podatkowe

Danina solidarnościowa

Pojawił się dodatkowy podatek od osób fizycznych

W roku 2020 (do dnia 20.04.2020r.) po raz pierwszy będzie się składać i opłacać tak zwaną "daninę solidarnościową".
Jest to nic innego, jak dodatkowy, 4% podatek pobierany od dochodów osób fizycznych przekraczających w roku podatkowym 1 mln złotych.
Podstawą obliczenia dochodu w przypadku tego podatku jest suma dochodów (z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich, działalności gospodarczej, niektórych zysków...

21.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Danina solidarnościowa

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

W przypadku pracowników korzystających z "zerowego PIT" inne są kwoty wolne od zajęć komorniczych.

Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu netto.
Kwotę tą należy określić każdorazowo również w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy korzystają z "zerowego PIT".
Przykładowo, kwota bazowa wolna od potrąceń (czyli 100% minimalnej kwoty netto) wynosi w sierpniu i we wrześniu 2019 1.766,78 złotych.

23.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zmiana kwot wolnych od potrąceń

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub stanowią podstawowe opakowanie dla żywności luzem, gdy pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności.
Stawka opłaty wynosi obecnie 0,20 zł za reklamówkę. Firma może od klienta pobierać tę...

30.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opłata recyklingowa

Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności.

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami.
Stąd też nie ma innych prawnych ograniczeń do zakupu i użytkowania więcej niż jednego samochodu.
Niemniej pamiętać należy o fakcie, iż udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uzyskanymi przychodami...

31.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Nie każda działalność wymaga rejestracji w CEiDG. Istnieją jednak pewne warunki/przepisy, o których trzeba pamiętać.

Zgodnie z art.5 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców możliwe jest prowadzenie drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne. Dotyczy to np. dorywczego handlu czy okazjonalnego świadczenia usług.
Zgodnie z powołanym przepisem działalnością gospodarczą jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, z której przychód (należny) nie przekracza w żadnym miesiącu jej prowadzenia 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem,...

18.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Bezpłatne noclegi dla pracowników

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom może stanowić dla nich przychód z nieodpłatnego świadczenia

Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu w miejscowości, do której zostanie on oddelegowany do wykonywania pracy mimo braku takiego obowiązku nałożonego prawem będzie stanowiło dla tego pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
Jeśli jednak pracownik zamieszkuje w miejscu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to wartość noclegu...

25.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Bezpłatne noclegi dla pracowników

Konsekwencje niepłacenia podatków

Nieuregulowanie na czas swoich zobowiązań podatkowych naraża na obciążenia odsetkami, ale również na sankcje ze strony urzędników w postaci grzywny lub mandatu.

Niepłacenie podatku w terminie jest uważane za wykroczenie skarbowe i jest karane przez sąd poprzez nakładanie na podatnika grzywny w wysokości od 1/10 (200 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (40000 zł). Gdy nie ma potrzeby wymierzenia surowej kary i okoliczności nie budzą wątpliwości, urzędnicy stosują mandat karny, który nie może przekroczyć podwójnej...

10.11.2017 r.

Czytaj więcej na ten temat: Konsekwencje niepłacenia podatków