Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu zapłaty zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Następuje to poprzez zaliczenie do kosztów pełnej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Sytuacja komplikuje się nieco, jeśli zapłata tych składek (w części, które powinny być "finansowane" przez pracownika) następuje w wyniku dokonania korekt wcześniej złożonych rozliczeń.
Jeśli zgodnie ze skorygowaną ich wersją, składki pobierane od pracowników powinny być wyższe, niż były uprzednio, a nie zmienia się kwota wynagrodzenia pracownika, to pojawia się pytanie, kto powinien fizycznie pokryć zapłatę różnicy do ZUS (bo przelewu dokona oczywiście pracodawca).
Trudno oczekiwać, iż pracownicy "dołożą się" do pokrycia błędów i zwrócą pracodawcy tę część składek, którą im omyłkowo wypłacił, zamiast potrącić i wpłacić do ZUS. A zapłacić różnicę w składkach trzeba. W sytuacji takiej jedynym wyjściem jest pokrycie "części pracowniczej" składki przez pracodawcę. I tutaj pojawia się niebezpieczeństwo - ponieważ w odniesieniu do tej części pracodawca występuje jako "płatnik", nie wolno mu jej zaliczyć do własnych kosztów uzyskania przychodów.
Zdaniem WSA w Kielcach (wyrok z dnia 24.04.2014r., sygn. I SA/Ke 129/14) ten wydatek nie służy osiągnięciu przez pracodawcę przychodów, ani też nie spełnia pozostałych warunków - tzn. nie służy też zabezpieczeniu, ani zachowaniu źródła przychodów. A skoro nie spełniają przesłanek wymaganych do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów - takowymi nie są.

31.07.2018 r.

powrót