Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

W przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem jej zakończenia firma nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest oddawany w użytkowanie firmie w zamian za comiesięczne opłaty. Przedmiotem leasingu mogą być podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu.
Jeśli dodatkowo umowa leasingowa spełnia kryteria określone w przepisach podatkowych, to koszty z niś związane (w tym raty leasingowe) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów firmy.
Przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych nie przewidują konsekwencji za wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, w tym nawet jeśli rozwiązanie to nastąpi przed upływem okresu określonego przepisami podatkowymi dla uznania umowy leasingu za leasing w rozumieniu podatkowym.
Dlatego też nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek korekt w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy leasingowej.

05.11.2018 r.

powrót