Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2013r. (sygn. I PK 61/13).
Jeśli bowiem podane w wypowiedzeniu kryteria spełnia więcej niż jedna - właśnie zwalniana - osoba, to kryteria te należy doprecyzować i wskazać takie, które jednoznacznie oddzieli...

13.07.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Również wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło mogą podlegać ochronie przed potrąceniami na rzecz komornika.

Co do zasady ochronie przed zajęciem komorniczym podlegają wynagrodzenia z umów o pracę. Kwota wolna od potrącenia ustalana jest zgodnie z kodeksem pracy.
Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) podlega regulacjom kodeksu postępowania cywilnego i przyjmuje się, że nie podlega ono ochronie przed potrąceniem.
Jednakże w pewnych okolicznościach kodeks postępowania cywilnego odwołuje się...

17.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły.
Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze...

25.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla firmy jest to koszt uzyskania przychodów, a dla rodziny zmarłego pracownika przychód z tzw. "innych źródeł". Przychód ten jest jednak u rodziny zwolniony z opodatkowania...

31.10.2018 r.

Czytaj więcej na ten temat: Odprawa pośmiertna

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe...

05.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Pakiety medyczne dla pracowników

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Przepis ten jednak nie będzie obowiązywać, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy wspólnik na rzecz którego wypłacane są świadczenia, będzie wykonywał na rzecz spółki pracę, np. jako osoba wchodząca w skład jej zarządu.
Tak więc...

07.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom do wykonaniu pracy, lecz służą ich osobistym potrzebom.
Tym samym stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie poprzez fakt, iż nie są oni zobowiązani pokrywać wydatków własnego zakwaterowania.
Tak więc...

12.08.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Nawet w przypadku pobytu chorego dziecka w szpitalu, rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z uwagi na konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny.

Przysługuje on pod warunkiem, że nie został wyczerpany roczny limit dni, za które przysługuje zasiłek (60 dni) oraz że w tym samym czasie opieki nie sprawuje inny członek rodziny.
Dotychczas ZUS przyjmował, iż w przypadku pobytu np. dziecka w...

29.09.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne.

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu.
Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
Instruktaż ogólny, trwający co najmniej 2 godziny, obejmuje zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, ustawowymi zasadami BHP oraz udzielaniem pierwszej...

01.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Urlop wypoczynkowy oblicza się proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu.

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat mają oni - zależnie od stażu pracy - prawo do 20 lub 26 dni urlopu.
W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat należy dokonać określonych przeliczeń. Przyjmuje się w nich, że każdy rozpoczęty miesiąc stanowi 1/12 przysługującego za cały rok urlopu, po czym określa się część etatu za który...

03.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu.

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie pracy).
Aby zapewnić odpowiednio szybki czas reakcji pracownicy korzystają wtedy z przejazdów taksówkami. Powstała wątpliwość, czy odbywane na koszt pracodawcy takie podróże, stanowią dla pracownika przychód,...

04.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS.

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy.
W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z tej ostatniej podlegają pełnym składkom na ZUS.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. W sytuacji tej pracownik nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku...

07.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

W przypadku pracowników korzystających z "zerowego PIT" inne są kwoty wolne od zajęć komorniczych.

Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu netto.
Kwotę tą należy określić każdorazowo również w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy korzystają z "zerowego PIT".
Przykładowo, kwota bazowa wolna od potrąceń (czyli 100% minimalnej kwoty netto) wynosi w sierpniu i we wrześniu 2019 1.766,78 złotych.

23.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Zmiana kwot wolnych od potrąceń

Refundacja kosztów pracy młodocianych

Od sierpnia 2019 pracodawca ma możliwość zmiany refundacji z tytułu zatrudnienia młodocianego

W ramach pomocy de minimis pracodawca może uzyskać od Ochotniczych Hufców Pracy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia młodocianych wraz ze składkami na ubezpieczenie.
Refundację można uzyskać za liczbę młodocianych nie przekraczającą trzykrotności liczby zatrudnionych (nie będących młodocianymi) na czas nieokreślony, w przeliczeniu na pełne etaty.
Po dniu 01.08.2019r. w przypadku umów o refundację, pracodawca może wystąpić do...

25.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Refundacja kosztów pracy młodocianych

Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończyÅ‚ 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych ustalane są jako procent kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Stawki te w przypadku młodocianych wykonujących pracę w formie nauki zawodu wzrosły od dnia...

28.10.2019 r.

Czytaj więcej na ten temat: Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Bezpłatne noclegi dla pracowników

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom może stanowić dla nich przychód z nieodpłatnego świadczenia

Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu w miejscowości, do której zostanie on oddelegowany do wykonywania pracy mimo braku takiego obowiązku nałożonego prawem będzie stanowiło dla tego pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
Jeśli jednak pracownik zamieszkuje w miejscu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to wartość noclegu...

25.09.2020 r.

Czytaj więcej na ten temat: Bezpłatne noclegi dla pracowników